Organizacja Non-Profit prowadząca działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnej

Pomagamy społecznościom, praktykom i start-upom zrozumieć wartość estetyki danych i rozwiązań z zakresu inteligencji maszynowej. Wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii poza ich pierwotnym przeznaczeniem i przesuwanie granic tego, co jest możliwe, wykorzystując dane w poetycki sposób.

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Poszukujemy myślących przyszłościowo wolontariuszy z instytucji zaangażowanych w nowe formy produkcji kulturalnej oraz będącymi w awangardzie badań naukowych i rozwoju technologicznego do wsparcia projektów realizowanych przez Kozera Fundację. Projekty - eksperymenty z technologią, sztuką publiczną i Web3 dotyczą dziedziny estetyki danych i inteligencji maszynowej. Wsparcie ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie opracowanych rozwiązań oraz ich późniejszą komercjalizację.


#ai #ineffabledata | #ineffablesculpture | #mysticalmetaphor | #artsandscience | #technology | #neutralatwork | #Megatrends | #Arts | #artificialintelligence | #machinelearning | #web3 | #metaverse | #blockchain | #nft | #nfts | #bigdata

Wizja i misja

Wizją Kozera Fundacji jest Poznań innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii.

Misją Kozera Fundacji jest działanie na rzecz zasady z czasów Solidarności „Wszystkich łączy jedno: praca. I godność (i wolność) człowieka pracy”.


Cele i zasady działania

Celem Kozera Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii szczególnie w zakresie wspierania, promocji, popularyzacji i pomocy w stosowaniu nowych technologii w gospodarce, w tym w procesach artystycznych i kreatywnych przez osoby związane z kulturą i sztuką współczesną oraz przedsiębiorców.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) rozpowszechnianie stosowania ważnych innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii;

2) tworzenie informacji w Internecie o innowacyjnych procesach artystycznych i kreatywnym stosowaniu nowych technologii, oraz ich aktualizacja, także w językach obcych;

3) organizowanie i prowadzenie usług rozwojowych w zakresie istotnym dla innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii, w szczególności coaching, mentoring, doradztwo i szkolenia.


Postanowienia ogólne

1. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Fundacja jest organizacją non-profit, co oznacza, że całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Działalność gospodarcza

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może również prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.

1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:

1) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

2) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);

3) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z );

4) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z).

Jesteś z poza (sub)regionu poznańskiego, bądź w razie pytań - zapraszamy na rozmowę -> tel. 601 179 399, marek.kozera1@gmail.com

61-606 Poznań, ul. Władysława Kozłowskiego 9

PL-LAB1911- Certyfikowane Laboratorium Mobilne ECDL | PL-CEO171- Certyfikowane Centrum Egzaminacyine ECDL

61-701 Poznań, ul. Aleksandra Fredry 7, lokal 39

WOLONTARIAT SPECJALISTYCZNY