Organizacja świadcząca usługi na rzecz społeczności lokalnej

Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń zawodowych wśród inżynierów, projektantów, architektów, artystów, programistów oraz innych osób, które mogą być zainteresowane naszą pracą. Chcemy łączyć te grupy, sprawić, żeby sobie na wzajem pomagały i inspirowały się do dalszych działań.

Wizja i misja

Wizją Kozera Fundacji jest Poznań innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii.

Misją Kozera Fundacji jest działanie na rzecz zasady z czasów Solidarności „Wszystkich łączy jedno: praca. I godność (i wolność) człowieka pracy”.


Cele i zasady działania

Celem Kozera Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii szczególnie w zakresie wspierania, promocji, popularyzacji i pomocy w stosowaniu nowych technologii w gospodarce, w tym w procesach artystycznych i kreatywnych przez osoby związane z kulturą i sztuką współczesną oraz przedsiębiorców.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) rozpowszechnianie stosowania ważnych innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii;

2) tworzenie informacji w Internecie o innowacyjnych procesach artystycznych i kreatywnym stosowaniu nowych technologii, oraz ich aktualizacja, także w językach obcych;

3) organizowanie i prowadzenie usług rozwojowych w zakresie istotnym dla innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii, w szczególności coaching, mentoring, doradztwo i szkolenia.


Postanowienia ogólne

1. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Fundacja jest organizacją non-profit, co oznacza, że całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Działalność gospodarcza

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może również prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.

1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:

1) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

2) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);

3) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z );

4) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z).

Jesteś z poza (sub)regionu poznańskiego, bądź w razie pytań - zapraszamy na rozmowę -> tel. 601 179 399, marek.kozera1@gmail.com

61-606 Poznań, ul. Władysława Kozłowskiego 9

PL-LAB1911- Certyfikowane Laboratorium Mobilne ECDL | PL-CEO171- Certyfikowane Centrum Egzaminacyine ECDL

61-701 Poznań, ul. Aleksandra Fredry 7, lokal 39

WOLONTARIAT SPECJALISTYCZNY